شهر تولید کننده فرش و قالی ماشینی تضمینی

شرکت سازنده